در این بخش مطالب علمی قرار داده می شود 

آتشفشانی با دود صورتی


مشاهده بشقاب پرنده 


آیا آدم فضایی ها وجود دارند ؟؟؟!!!