در این بخش مطالب علمی قرار داده می شود 

آتشفشانی با دود صورتی

مشاهده بشقاب پرنده 

آیا آدم فضایی ها وجود دارند ؟؟؟!!!